அறிவு குருடு

கல்லாய் இருந்தால் -
சுமை கல்லாய் !!!
முள்ளாய் இருந்தால்
ரோஜாவில்...
சதை பிண்டமாய்
இருப்பதால்
ஆறாவது அறிவு
என்னை அறிவு குருடு
என்றது...
தமிழ் கூறும் நல் உலகம்
என்னை மன்னிக்கட்டும்
எட்டு திக்கும் புகழ் பரப்பும்
எட்டாவது அறிவுக்கு
என் முயற்சி வீண் !!!
முடிந்தவரை
முடித்துகொள்கிறேன்
விமர்சனங்கள்
பாராட்டுக்கள்
ஏச்சுக்கள்
பேச்சுக்கள்
இனி முடியட்டும்
சிரித்து கொண்டே
விடை பெறுகிறேன்!!!

0 Response to "அறிவு குருடு"