காலம்


 காலம்
காலம் அனைவருக்கும் பொது...
கடந்த காலம்
நிகழ காலம்
எதிர் காலம் என வகை படுத்தி வைத்து
கால தேவன் கூட அறியாத
கடிகாரங்கள் பல எனக்கு கிடைத்தது
அரிய வகை கடிகாரங்கள் என
அத்தனையும் இணைய தளத்தில்
இடர் இல்லாது தேடி தேடி
நான் வாங்கிய கடிகாரத்தை
நான் பார்க்க நினைக்கையில்
கால தேவன் நேரம்  பார்த்து
என்னுயுரை கவர்ந்திட்டான்
அனைவரும் வந்து போயினர்
சாவு சரியாக 3 30 மணிக்கு என
என் மணி பார்த்து சொல்லினர்...
 காலையா? மாலையா?
அதை யார் சொல்வது??
நான் தான் வருணுமா??

0 Response to "காலம்"